Van Gils Coating Group N.V.
Bredabaan 55A
2990 Wuustwezel

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen of werken verricht door de N.V. Van Gils Coating Group, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

2. Offertes en prijslijsten

Alle offertes zijn vrijblijvend in hoofde van beide partijen, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat, heeft de N.V. Van Gils Coating Group het recht het aanbod binnen de twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.

Alle prijzen genoemd in offertes zijn dagprijzen en prijzen genoemd in prijslijsten zijn geldig op datum van uitgifte en gebaseerd op de ten tijde van de offerte of prijslijst geldende prijsbepalende factoren, met inbegrip van loonkosten, berekend volgens de normale arbeidstijden.

De N.V. Van Gils Coating Group is gerechtigd de prijzen aan te passen indien de loonkosten stijgen met meer dan 2% of de grondstofprijzen met meer dan 5% onverminderd prijsaanpassingen in geval van overmacht.

3. Uitvoeringstermijnen

De uitvoeringstermijnen houden geen rekening met onvoorziene omstandigheden en zijn aangegeven bij wijze van inlichting. Overschrijding ervan door de N.V. Van Gils Coating Group kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering om de werken te laten uitvoeren.

4. Aansprakelijkheid

De N.V. Van Gils Coating Group is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade in welke vorm ook, die ontstaat of die ontstaan is tijdens of nadat de door de N.V. Van Gils Coating Group bewerkte zaken aan derden geleverd zijn.

De N.V. Van Gils Coating Group garandeert dat de door haar aangebrachte poedercoating voldoet aan de in de offerte of prijslijsten aangeboden kwaliteitseisen, indien deze coating is aangebracht op aluminium extrusies producten van de legering AA6060 of AA6063 of op walsproducten van de legering AA5005, die vrij zijn van corrosie en waarop nog geen coating werd aangebracht, ofwel indien de coating is aangebracht op gestraald staal ( SA3) en gevolgd door een metallisatie laag en een 2-laags poedercoating.

De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op deze garantie indien het niet voldoen aan de kwaliteitseisen 5% of minder van het totale gecoate oppervlak betreft.

De garantieperiode bedraagt 5 jaar algemeen, 10 jaar voor kleur- en glansbehoud en gaat in op datum van levering van de desbetreffende werken. Bij gebreke aan bewijs van de datum van de levering, geldt de factuurdatum als aanvang.

Uitgesloten van garantie is:

– Alle gevolgschade, inbegrepen de gevolgschade die voorkomt uit herstelwerkzaamheden, waaronder, zonder dat dit een limitatieve opsomming is, bedrijfsstoornis, stagnatie, ontruimingskosten, schade aan andere voorwerpen, alles in de ruimste zin van het woord.

– Alle objecten die zich situeren binnen 1 km van de kustlijn.

– Alle schade die is ontstaan door of in verband met natuurrampen, oorlogen, opstand en dergelijke.

– Alle schade die is ontstaan als gevolg van of in verband met tijdens de garantieperiode gewijzigde atmosferische omstandigheden, alsmede als gevolg van of in verband met langdurige contaminatie met bouwproducten zoals kalk cement, oplosmiddel, stof, veroorzaakt door openbaar vervoer en dergelijke.

– Alle schade als gevolg van of in verband met gebrekkige en/of onoordeelkundige en/of onvoldoende handelingen op het gebied van reiniging en onderhoud, transport en opslag, montage, mechanische belasting en/of aanlevering.

– Alle schade die is ontstaan als gevolg van of in verband met ontwerp-, constructie- of materiaalfouten.

De opdrachtgever kan geen enkel recht ontlenen aan deze garantievoorwaarden indien hij niet aan al zijn financiële verplichtingen jegens de N.V. Van Gils Coating Group heeft voldaan.

De garantie houdt in dat de N.V. Van Gils Coating Group voor haar rekening de betreffende producten opnieuw zal coaten of de coating zal repareren, met inachtname van het hieronder bepaalde in verband met de kostenregeling.

Omtrent het herstellen of opnieuw coaten zal een beslissing genomen worden in gemeen overleg, doch bij gebrek aan eensgezindheid zal de N.V Van Gils Coating Group de definitieve beslissing nemen.

Indien tijdens montage of installatie van de producten wordt vastgesteld dat de producten niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen dient montage of installatie onmiddellijk gestaakt te worden.

Indien de N.V. Van Gils Coating Group dit wenst, verschaft de opdrachtgever de mogelijkheid om onbelemmerd en onverwijld tot de herbewerking en/of reparatie over te kunnen gaan. De opdrachtgever verbindt zich tot het gratis beschikbaar stellen van klim- en steigermateriaal.

Kosten van opnieuw bewerken en/of reparatie komen geheel of gedeeltelijk voor rekening van de N.V. Van Gils Coating Group. Het aandeel van de N.V. Van Gils Coating Group in de kosten van het opnieuw bewerken en/of reparatie is afhankelijk van het jaar na levering waarin het gebrek bij opdrachtnemer schriftelijk wordt gemeld.

Daarbij geldt de navolgende schaal:

1ste jaar…………..100%

2de jaar……………80%

3de jaar……………60%

4de jaar……………40%

5de jaar……………20%

Indien de N.V.Van Gils Coating Group aantoont dat de oorzaak van het niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen gelegen is in de door de N.V. Van Gils Coating Group van derden betrokken grondstoffen, dan zal het aandeel van de N.V. Van Gils Coating Group in de kosten van opnieuw bewerken en/of reparatie nimmer hoger zijn dan het bedrag dat de desbetreffende leverancier van de N.V. Van Gils Coating Group aan hem zal vergoeden.

Het opnieuw bewerken en/of repareren in de zin van deze garantievoorwaarden geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke melding van de gebreken door opdrachtgever conform een door de N.V. Van Gils Coating Group vast te stellen systeem.

De waarborg zal steeds beperkt zijn tot het netto – bedrag van de oorspronkelijke aannemingssom.

5. Klachten

Een gebeurlijke klacht met betrekking tot de uitgevoerde werken wordt slechts aanvaard indien ze binnen de acht dagen volgend op de uitvoering der werken schriftelijk bekend wordt gemaakt.

6. Levering af fabriek

Bij levering “af fabriek” reizen de goederen steeds op risico van de opdrachtgever.

7. Betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn binnen de dertig dagen betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de N.V. Van Gils Coating Group behoudens andersluidende en voorafgaande schriftelijke overeenkomst.

Het loutere niet betalen van de factuur op de vervaldag stelt de schuldenaar van rechtswege in gebreke, waardoor het verschuldigd bedrag verhoogd wordt met 10%, als forfaitaire schadevergoeding.

Bovendien is op ieder bedrag dat op de vervaldag niet betaald is, van rechtswege en zonder aanmaning, een intrest verschuldigd van 10% per jaar, vanaf de vervaldag.

8. Toepasselijk recht en rechtbank

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Turnhout bevoegd.